Scutirea de impozit a profitului reinvestit
Read the English version

InfoTax nr. 47, Aprilie 2014

OUG nr. 19/2014 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, publicată in Monitorul Oficial nr. 308/25.04.2014, introduce o nouă măsură de relaxare fiscală având ca scop stimularea investițiilor – scutirea de impozit a profitului reinvestit. Detaliem în continuare condițiile de aplicare ale acestei scutiri:

- Scutirea se aplică pentru profitul reinvestit în echipamente tehnologice produse și/sau achiziționate după 1 iulie 2014 și puse în funcțiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

- Pentru perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2014, scutirea se aplică numai pentru profitul contabil brut înregistrat după data de 1 iulie 2014, din care s-au efectuat investiții.

- Este scutit de impozit profitul investit în echipamente tehnologice noi – mașini, utilaje, instalații de lucru – prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul mijloacelor fixe, folosite în scopul desfășurării activității economice.

- Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz. Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

- Profitul investit supus scutirii reprezintă soldul contului de profit și pierdere, respectiv profitul brut contabil realizat în anul punerii în funcțiune a echipamentelor.

- Suma profitului supus scutirii, mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor.

- În cazul în care, la sfârșitul exercițiului financiar, se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit și suma profitului investit nu se va repartiza la rezerve.

- Rezervele constituite ca urmare a aplicării facilității, se vor impozita al momentul utilizării lor sub orice formă, precum și în cazul operațiunilor de reorganizare, dacă societatea beneficiară nu preia aceste rezerve.

- În cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit, pentru aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamente tehnologice, puse în funcțiune începând cu trimestrul în care acestea au devenit plătitoare de impozit pe profit.

- Echipamentele tehnologice trebuie păstrate în patrimoniu cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile, dar nu mai mult de 5 ani. În caz contrar, beneficiarului i se recalculează impozitul pe profit, acesta datorând de asemenea dobânzi și penalități de întârziere.

- Pentru aceste echipamente tehnologice nu se poate folosi metoda de amortizare fiscală accelerată.