Modificări privind marii contribuabili și reglementările contabile
Read the English version

InfoTax nr. 41, Noiembrie 2013

I. Modificări privind criteriile de încadrare în categoria contribuabililor mari și mijlocii

Începând cu 1 ianuarie 2014, conform Ordinului nr. 3581/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 728/26.11.2013, vor avea calitatea de mari contribuabili, primele 2.500 de persoane juridice române, selectate descrescător conform următoarelor criterii de selecție:

- volumul obligațiilor fiscale datorate, în proporție de 50%;

- cifra de afaceri raportată în situațiile financiare încheiate la 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează încadrarea, în proporție de 50%.

Conform Ordinului nr. 3582/2013 publicat în același Monitor Oficial, aceste criterii vor fi valabile și pentru încadrarea persoanelor juridice în categoria contribuabililor mijlocii, fără însă a indica, spre deosebire de situația contribuabililor mari, numărul exact de persoane juridice care vor fi clasificate drept contribuabili mijlocii.

Lista noilor contribuabili mari și mijlocii se va finaliza până la data de 30 noiembrie și va fi publicată pe portalul ANAF.

II. Modificări privind reglementările contabile

Ordinul nr. 1898/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 727/26.11.2013, aduce, începând cu 1 ianuarie 2014, o serie de modificări Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE prevăzute de OMFP nr. 3055/2009, dintre care vi le prezentăm pe cele mai importante.

- creanțele preluate prin cesionare se evidențiază în contabilitate la costul de achiziție, urmând ca în cazul în care cesionarul recuperează o sumă mai mare decât costul de achiziție al creanței, diferența să fie înregistrată la venituri. Conform reglementărilor actuale, creanțele preluate prin cesionare se evidențiază la valoarea nominală, diferența dintre valoarea creanței preluate prin cesionare și suma de achitat cedentului reprezentând venit la momentul achiziției. Creanțele existente în sold la 1 ianuarie 2014 se vor diminua de la valoarea nominală la costul de achiziție pe seama cheltuielilor;

- în situația în care o persoană juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare și raportările contabile se vor întocmi de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente;

- se aduc completări la criteriile de recunoaștere a veniturilor și cheltuielilor în contabilitate;

- se completează criteriile de recunoaștere a imobilizărilor corporale, în special în cazul cheltuielilor ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală, făcându-se distincția între cheltuieli ale perioadei și elemente de imobilizare corporală;

- la scoaterea din evidență a terenurilor și clădirilor care au fost reevaluate și care au făcut obiectul unei cedări parțiale, diferența din reevaluare aferentă părții cedate se consideră surplus realizat din rezerve de reevaluare;

- se aduc clarificări privind contabilizarea punctelor cadou acordate clienților în cadrul programelor de fidelizare;

- în ceea ce privește recunoașterea veniturilor din vânzările de bunuri, se aduc lămuriri privind criteriul de evaluare a momentului în care o entitate transferă cumpărătorului riscurile și avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor.