Modificări ale Codului fiscal și ale salariului minim brut începând cu 1 ianuarie 2014
Read the English version

InfoTax nr. 39, Noiembrie 2013

HG 871/14.11.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013, stabilește majorarea salariului minim brut pe țară în 2 etape succesive, astfel: începând cu 1 ianuarie 2014, de la 800 lei la 850 lei lunar, iar începând cu 1 iulie 2014, de la 850 lei la 900 lei lunar.

OUG nr. 102/14.11.2013, publicată in Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013, aduce o serie de modificări la Codul fiscal care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014, dintre care vi le prezentăm pe cele mai importante.

I. În materie de impozit pe profit

- introducerea posibilității de a opta pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, în concordanță cu opțiunea efectuată în conformitate cu legislația contabilă;

- în scopul neimpozitării veniturilor din dividendele primite de la o persoană juridică română, se introduce condiția ca persoana juridică română beneficiară să dețină pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice române care distribuie dividendele;

- introducerea în categoria veniturilor neimpozabile a dividendelor primite de o persoană juridică română de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terţ cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri. Condiții: (1) persoană juridică străină este plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, (2) persoana juridică română care primește dividendele deţine, la data înregistrării acestora, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice străine care distribuie dividende;

- introducerea în categoria veniturilor neimpozabile a veniturilor din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri. Condiții: la data vânzării/cesionării, prima persoană deţine, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an, minimum 10% din capitalul social al celeilalte persoane juridice;

- introducerea în categoria veniturilor neimpozabile a veniturilor din lichidarea unei alte persoane juridice române sau a unei persoane juridice străine situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri. Condiții: la data începerii operaţiunii de lichidare, primitorul veniturilor deţine, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare;

- reducerea, de la 2 ani la 1 an, a perioadei minime de deținere a minimum 10% din capitalul social, în scopul neimpozitării dividendelor primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un Stat Membru, precum și în cazul dividendelor primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine din alte State Membre, societăţi-mamă, care sunt distribuite de filialele acestora situate în State Membre;

- posibilitatea reportării sumelor din sponsorizare şi/sau mecenat şi bursele private, care nu sunt scăzute din impozitul pe profit în anul curent, pe următorii 7 ani consecutivi, în limitele prevăzute de lege;

- posibilitatea transferării dreptului de reportare a cheltuielilor cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar (în condițiile unui grad de îndatorare peste trei) al contribuabililor care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare către contribuabilii nou-înfiinţaţi, respectiv către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare;

- acordarea creditului fiscal, în anumite condiții, și în cazul sediilor permanente din România aparținând unei persoane juridice rezidente într-un Stat Membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiului Economic European;

- eliminarea obligațiilor de reținere la sursă, declarare și plată a impozitului de dividende în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an împlinit până la data plăţii acestora.

II. În materie de impozit pe veniturile din activități independente

- acordarea unei deductibilități limitate la 400 euro/an fiscal/participant pentru cheltuielile cu contribuţiile la schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supreveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în State Membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.

III. În materie de impozit pe veniturile din salarii

- recunoașterea expresă a deducerii din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii, cu respectarea legislației UE sau ale convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte (important pentru străinii detașați în România care continuă să fie asigurați în alt stat).

IV. În materie de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

- modificarea unei condiții de încadrare a firmelor în categoria microîntreprinderilor, în sensul ca acestea trebuie să realizeze venituri, altele decât cele din consultanță și management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;

- excluderea din baza de impozitare a oricăror subvenții, nu numai a celor din exploatare conform reglementărilor actuale;

- includerea în categoria veniturilor neimpozabile, a veniturilor din diferențe de curs valutar, a veniturilor financiare înregistrate ca urmare a decontării creanțelor şi datoriilor în lei în funcție de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate inițial și contravaloarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării;

- lărgirea bazei de impozitare, prin includerea contravalorii reducerilor comerciale primite ulterior facturării și, în trimestrul IV, a diferenței favorabile dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.

V. În materie de impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

- excluderea din sfera veniturilor scutite a dividendelor plătite de o persoană juridică română / persoană juridică cu sediul social în România, unei persoane juridice rezidente în unul dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei;

- reducerea de la 2 ani la 1 an a perioadei minime de deținere a minimum 10% din capitalul social în scopul scutirii dividendelor plătite de o persoană juridică română / persoană juridică cu sediul social în România, unei persoane juridice rezidente într-un alt Stat Membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un alt Stat Membru al Uniunii Europene.

VI. În materie de TVA

- excluderea din baza de impozitare a TVA a sumelor achitate de o persoană impozabilă în numele şi în contul altei persoane şi care apoi se decontează acesteia, inclusiv atunci când locatorul asigură el însuşi bunul care face obiectul unui contract de leasing şi refacturează locatarului costul exact al asigurării, astfel cum s-a pronunţat Curtea Europeană de Justiţie în cauza C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o.;

- este permisă ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul desființării totale sau parțiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans;

- în cazul rambursărilor de TVA către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România şi a rambursărilor de TVA de către alte State Membre către persoane impozabile stabilite în România, eliminarea obligației de a demonstra achitarea TVA pentru a beneficia de rambursare (obligație care era contrară Directivei TVA).

VII. În materie de accize

- modificarea procedurii de stabilire a cursului de schimb valutar folosit pentru determinarea valorii în lei a accizelor și a impozitului la țițeiul din producția internă. Astfel, cursul de schimb valutar valabil pentru anul 2014 este de 4,738 RON/EUR și este stabilit pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din 2012 (4,5223 RON/EUR), actualizat cu media anuală a indicelui prețurilor de consum calculată în luna septembrie 2013, respectiv 104,77%

VIII. În materie de impozit pe clădiri datorat de persoane juridice

- în cazul clădirilor care aparţin persoanelor juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară şi aleg ca metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost, valoarea impozabilă a acestora este valoarea rezultată din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale.

IX. În materie de impozit pe construcții

OUG introduce un nou impozit, pe construcții, care se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor, altele decât cele supuse impozitului pe clădiri, existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004, cu modificările ulterioare.

În cazul operaţiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operaţiunilor de leasing operaţional, calitatea de contribuabil o are locatorul (similar impozitului pe clădiri).

Calculul și declararea impozitului pe construcții se efectuează până la 25 mai a anului pentru care se datorează impozitul, iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.