Modificări ale Codului fiscal începând cu 1 februarie 2013
Read the English version

Info Tax nr. 28, Februarie 2013

Ordonanţa nr. 8/2013, publicată in Monitorul Oficial nr. 54/23.01.2013, aduce o serie de modificări Codului fiscal. Vă prezentăm în următoarele rânduri cele mai importante modificări care vor intra în vigoare începând cu 1 februarie 2013.

1) În materie de impozit pe profit

• Limitarea deductibilității cheltuielilor cu amortizarea la 1.500 lei/lună în cazul mijloacelor de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului. Această limitare se aplică şi mijloacelor de transport achiziţionate anterior datei de 01.02.2013. De asemenea, pentru aceste mijloace de transport nu mai este posibilă amortizarea fiscală în funcție de numărul de kilometri sau numărul de ore de funcționare;

• Definirea noţiunii de „credit/împrumut” în sensul stabilirii deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile, legiuitorul având intenţia de a exclude de la calculul gradului de îndatorare creditele/împrumuturile care nu sunt purtătoare de dobândă, indiferent de termenul de rambursare al acestora;

• Introducerea dispoziţiilor privind modul de completare a Registrului de evidenţă fiscală;

• Majorarea deducerii suplimentare acordate în cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare de la 20% la 50% şi extinderea acestui stimulent fiscal şi pentru activităţi de cercetare-dezvoltare efectuate în state membre. De asemenea, în scopul acordării stimulentelor fiscale, este eliminată condiţia valorificării rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare în folosul propriu al contribuabilului;

• Clarificări privind regulile fiscale aplicabile contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară în materie de mijloace fixe amortizabile, terenuri şi active biologice.

2) În materie de impozit pe venit

• Includerea în baza impozabilă a indemnizaţiei primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi a oricăror alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice;

• Lărgirea sferei de aplicare a impozitului pe venit şi asupra veniturilor din silvicultură şi piscicultură şi impunerea acestora conform regulilor aplicabile veniturilor din activităţi independente.

3) În materie de contribuţii sociale

• Includerea în baza impozabilă a indemnizaţiei primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi a oricăror alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice;

4) Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

• Trecerea de la regimul opţional la regimul obligatoriu în ceea ce priveşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, astfel încât toate persoanele juridice care îndeplinesc noile criterii sunt obligate la plata impozitului de 3% pe veniturile microîntreprinderilor;

• Diminuarea plafonului privind cuantumul veniturilor pentru încadrarea în sistem de la 100.000 euro la 65.000 euro;

• Eliminarea criteriului privind numărul de salariaţi;

• Persoana juridică română, cu capital integral privat, care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal;

• Regimul este obligatoriu, începând cu 1 februarie 2013, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute de acest sistem de impunere. Aceştia vor depune declaraţia de modificare a sistemului de impunere până la data de 25 martie 2013;

• Persoanele juridice care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor în vigoare până la 1 februarie 2013, păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.

5) Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

• Includerea în sfera de impozitare, a veniturilor din servicii prestate în afara României;

• Introducerea unei cote de impozit de 50% pentru veniturile din dividende, dobânzi, redevenţe, comisioane, veniturile din prestarea de servicii în România şi în afara României şi veniturile din profesii independente desfăşurate în România, dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.

6) TVA

• Introducerea unui mecanism de ajustare a bazei impozabile a TVA în cazul tranzacţiilor desfăşurate între persoane afiliate prin raportare la valoarea de piaţă, definindu-se în acelaşi timp noţiunea de „valoare de piaţă”;

• În cazul bunurilor furate se introduce obligativitatea ajustării TVA, ajustarea putând fi anulată la data la care furtul este dovedit legal prin hotărâre judecătorească definitivă;

• Se prevede radierea din oficiu a persoanelor impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari care, în termen de 30 de zile de la modificarea listei administratorilor sau asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, nu depun cazierele judiciare ale noilor administratori/asociaţi la organul fiscal.

7) Recalificarea tranzacţiilor

• Introducerea unor concepte precum “tranzacţii artificiale”, “obţinerea de avantaje fiscale”, “evitarea impozitării” şi acordarea libertăţii autorităţilor fiscale de a ignora aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri în cazul tranzacţiilor artificiale.